Polityka prywatności

Niniejsza Polityka wskazuje cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych, a takżę informacje o podmiotach, którym dane mogą być udostępniane oraz o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Rymek" Arkadiusz Rymaniak.

Z administratorem skontaktować się można:

 • telefonicznie: 65 572 34 51, kom. 660 691 843
 • mailowo: rymek@rymek.com.pl
 • listownie: ul.Gen. Sikorskiego 54, 63-800 Gostyń
 1. Administrator działa z zachowaniem zasad:
 • legalizmu - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,
 • rzetelności - rzetelnie i uczciwie,
 • transparentności - w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • minimalizmu - w konkretnych celach i nie "na zapas",
 • adekwatności - nie więcej niż potrzeba,
 • prawidłowości - z dbałością o prawidłowość danych,
 • czasowości - nie dłużej niż potrzeba,
 • bezpieczeństwa - zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo dancyh,
 • rozliczalności - Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

II. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są na następujących podstawach:
  • w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. w celu niezbędnym do wykonania umów zawartych w związku z dokonywanymi zakupami lub do podjęcia działań związanych z zawarciem tych umów; w szczególności dane przetwarzane są w związki z wysyłką towaru, wystawianiem dokumentów księgowych, księgowaniem należności, a także w celu niezbędnym do założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym prowadzonym przez administratora
  • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu przechowywania faktur oraz dokumentów księgowycj
  • w celu realizacji uzasadnionego prawnego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. do celów marketingu bezpośredniego, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, do celów archiwalnych
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzuelonej zgody.
 1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez administratora przez następujący okres:
  • przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów (w szczególności przez czas wskazany w przepisach podatkowych) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę, z tytułu rękojmi za wady towarów),
  • dane przetwarzane w związku z założeniem i prowadzeniem konta klienta będą do czasu usunięcia konta klienta,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przechowywane będą do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

III. PRZETWARZANE DANE

 1. W przypadku dokonywania zakupów poprzez stronę internetową bez rejestracji należy podać następujące dane osobowe ( podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i prowadzenia konta klienta):
 1. imię i nazwisko,
 2. dane niezbędne do wystawienia faktury,
 3. dane do wysyłki towaru.
 1. W przypadku założenia oraz prowadzenia konta klienta należy podać następujące dane osobowe (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i prowadzenia konta klienta):
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. hasło,
 4. w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem konta klienta należy podać także dane wskazane w ust. 1.
 1. Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną spełniającą wymogi RODO.

IV. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów przekazywane są podmiotom przetwarzającym: w związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty stale współpracujące z administratorem, za pomocą których wykonuje on swoje zadania. Są to następujące kategorie podmiotów: obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa działu IT, firmy za pośrednictwem których dostarczony zostanie zakupiony towar.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) - prawo do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego ich usunięcia , w sytuacji gdy zachodzi jedna z niniejszych okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. wycofano zgodę i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 4. przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,
 5. obowiązek usunięcia danych wynika wprost z przepisów prawa,
 6. dane zebrano w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO) - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
 1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych -  na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo dostępu do danych  - informacja o przetwarzanych przez nas danych oraz otrzymanie kopii danych (pierwsza kopia bezpłatna).
 2. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych (art. 20 RODO) -  w sytuacji, gdy dane dostarczone przez osobę, której dotyczą  w sposób aktywny i świadomy są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy, czy też przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba ta ma prawo do:
 1. otrzymania w ustrukturyzowanym, powrzechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
 2. ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora,
 3. prawo do przesłania danych bezpośrednio pomiędzy administratorami, bez pośrednictwa osoby, której dane dotyczą ( o ile jest to technicznie możliwe).
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - klient może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów.
 2. Z uprawnień z ust. 1-4 klienci mogą skorzystać za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. I.

VI. PLIKI COOKIE

Administrator wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwo dane zostały zapamiętane i byście mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzją się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

VI. PLIKI COOKIE

Zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz prcedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.