Klauzula informacyjna

Niniejsza klauzula informacyjna związana jest z nowymi regulacjami prawnymi, których stosowanie rozpocznie się z dniem 25 maja 2018 r. tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

 

Administrator pozyskanych danych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Rymek" Arkadiusz Rymaniak, z siedzibą pod adresem ul.Gen. Sikorskiego 54 63-800 Gostyń, dalej jako Administrator.

 

Dane kontaktowe

Adres do doręczeń: ul.Gen. Sikorskiego 54 63-800 Gostyń (z dopiskiem: ochrona danych osobowych), tel. 65 572 34 51, kom. 660 691 843, adres e-mail: rymek@rymek.com.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • niezbędnym do wykonania zawartych umów lub do podjęcia działań związanych z ich zawarciem; w szczególności dane przetwarzane będą w związku z wysyłką towaru, księgowaniem należności (6 ust. 1 lit. b RODO),
  • niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wystawiania i archiwizowania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • uzasadnionym prawnym interesem Administratora tj. do celów marketingu bezpośredniego, do celów realizowania roszczeń, do celów zapobiegania oszustwom oraz do celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty stale współpracujące z Administratorem, za pomocą których wykonuje on swoje zadania. Są to następujące kategorie podmiotów: obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa działu IT, firmy za pośrednictwem, których dostarczony zostanie kupiony towar. Ponadto Państwa dane wskazane na dokumentach księgowych będą przekazywane właściwym organom skarbowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę, z tytułu rękojmi za wady towarów).

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.